Ostatnia aktualizacja strony: 2023-01-11 12:52:25

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Czersku

 

Gminne Centrum Kultury w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Czersku.

 
   
     
 • Data publikacji strony internetowej:
 •  
     
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 • Status pod względem zgodności z ustawą

   
     

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  Treści niedostępne

   
     
    
              
  •  
              1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
          
  •  
              
  •  
              a) pochodzą z różnych źródeł, 
          
  •  
              
  •  
              b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 
          
  •  
              
  •  
              c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, 
          
  •  
              
  •  
              d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
               
          
  •  
              
  •  
              2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. 
          
  •  
              
  •  
              3. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów  ani tłumaczenia na język migowy czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
          
  •  
          
     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   
    
  • Deklarację sporządzono dnia:  
  •  
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  
  •  
   

     

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

     

  Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   
    
  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jarosław Grzelak.
  •  
  • E-mail: technika@gck.czersk.pl
  •  
  • Telefon: +48 517416262
  •  
   

  Każdy ma prawo:

   
    
      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •  
      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  •  
      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  •  
   

  Żądanie musi zawierać:

   
    
      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  •  
      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  •  
      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  •  
   

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

  Skargi i odwołania

   

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   
    
  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich https://rpo.gov.pl/
  •  
  • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    
   al. Solidarności 77
    
   00-090 Warszawa
  •  
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  •  
  • Telefon: 800 676 676
  •  
   

  Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

   

  Dostępność wejścia do budynku

  Do budynku można wejść przez wejście główne - od strony parkingu przy ul. Szkolnej 11. Wejście od strony parkingu jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

   

  Dostępność korytarzy, schodów i wind

   

  W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

  Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

   

  W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi.

        

  Informacje dodatkowe

   

         

  Ułatwienia

   
     

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   
      
        
     

  Deklaracja dostępności

  Wstęp Deklaracji

  Gminne Centrum Kultury w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe https://bip.gckczersk.pl/

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 
  2020-03-30.
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
  2023-01-11

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  a) pochodzą z różnych źródeł,
  b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  3. Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów  ani tłumaczenia na język migowy czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  Udogodnienia

  1.    dedykowany kontrast dla dostępności.

  2.    strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,

  3.    na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

  4.    strona internetowa skaluje się do szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,

  5.    elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,

  6.    alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,

  7.    możliwość zmiany wielkości czcionki,

  8.    możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,

  9.    możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),

  10. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,

  11. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia : 2020.09.22

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Gminne Centrum Kultury w Czersku

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Grzelak, e-mail: gck@gck.czersk.pl

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 523984740. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury odwoławczej

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony Rzecznika praw Obywatelskich https://rpo.gov.pl/

  Dostępność architektoniczna

  Gminne Centrum Kultury w Czersku

  Ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk

  Dostępność wejścia do budynku

  Do budynku można wejść przez wejście główne - od strony parkingu przy ul. Szkolnej 11. Wejście od strony parkingu jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

  Dostępność korytarzy, schodów i wind

  W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

  Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

  W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi.

  Wstęp z psem asystującym

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Usługa tłumacza migowego

  Nie ma  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
  Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn, zm).
  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głucho-niewidomych).
  Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury w Czersku, poprzez wskazany adres poczty elektronicznej: sekretariat@gck.czersk.pl  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Dostępność: 

  1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

   

  2. Wniosek o zapewnienie dostępności: 

           plik do pobrania PDF - Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 

   Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Czersku.