Ostatnia aktualizacja strony: 2020-05-27 11:18:45

Polityka prywatności

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  nr  4 /2020 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku  
z dnia 02.01.2020r. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 
W  GMINNYM  CENTRUM  KULTURY  W  CZERSKU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana, że Gminne Centrum Kultury w Czersku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi oraz, że:   

1. Gminne Centrum Kultury w Czersku w imieniu którego działa Dyrektor jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych w których posiadanie weszło wskutek m. in.: zawieranych umów, dokumentowaniem operacji gospodarczych, obsługą korespondencji i przesyłanych wniosków, próśb, skarg oraz postulatów. Dane adresowe i kontakt:  89-650 Czersk, ul. Szkolna 11, e-mail: gck@czersk.pl,  
tel. 516 081 175.    
2. Administrator Danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu realizacji swoich zadań statutowych i w celach określonych przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:   
a. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
b. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
c. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 
d. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
e. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 
f. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,  
g. przepisów prawa gospodarczego, a w tym m.in. w celu:   
 -wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,  
- przekazania Pani/Panu materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym subskrypcji newslettera), a także korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych oraz tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych,    
 -dopełnienia przez GCK w Czersku obowiązków, które wynikają z przepisów prawa,  
 -wykonania przez GCK w Czersku zadań realizowanych w interesie publicznym.   
3. Jednocześnie Administrator Danych deklaruje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:   
a. art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO - gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,   
b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,  
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GCK w Czersku,  
d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez GCK w Czersku w interesie publicznym,  
e. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy i do oceny zdolności pracownika do pracy.     
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane.   
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z GCK w Czersku umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
8. Pani/Pana dane osobowe od momentu ich pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (np. kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). Jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi Danych zgody na ich przetwarzanie, to dane te będą przetwarzane do momentu wycofania takiej zgody. 
9. W konkretnych przypadkach określonych w RODO przysługuje Pani/Pan prawo do:   
a. dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,  
b. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,  
c. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,  
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e. prawo do przeniesienia danych osobowych,  
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi Danych zgody,  
g. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez GCK w Czersku narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  
11. GCK w Czersku stosuje urządzenia i systemy zabezpieczające przetwarzane dane osobowe, kontroluje metody ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania oraz chroni te dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.   
12. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 395 48 54 lub pod adresem e-mail: iod@czersk.pl . Pliki do pobrania